Gianpiero Xp and Giancarlo Cavallo interview ” KIM LUKAS ” on 1 Station Radio in STARGATE !